Baka

From Kelabit Wiki
Jump to navigation Jump to search

Translations

Kelabit - English
1. baka - wild boar
baka dela'ih - male wild boar
baka sinan - female wild boar, mother wild boar
baka taman - big and mature wild male boar
Kelabit - Bahasa Malaysia
1. baka - babi hutan
baka dela'ih - babi hutan jantan
baka sinan - babi hutan betina, emak babi hutan
baka taman - babi hutan yang besar dan sudah tua