Rengaq

From Kelabit Wiki
Jump to navigation Jump to search

Translations

Kelabit - English:

1. rengaq - when
rengaq kamih ngi ... - when we were at ...
2. rengaq - if
rengaq kineh dih ... - if so ...

Kelabit - Bahasa Malaysia:

1. rengaq - bila
rengaq kamih ngi ... - bila kami di ...
2. rengaq - kalau
rengaq kineh dih ... - kalau begitu ...

Synonyms

Antonyms